plyn  –  voda  –  kúrenie  –  tlak  –  elektro

Servis - Revízie

Poskytujeme svojim zákazníkom zmluvné zabezpečenie výkonu servisných prác, opráv, údržby a Odborných prehliadok / OP / a Odborných skúšok / OS / – revízií na vyhradených technických zariadeniach / VTZ / plynových vo Vašej prevádzke. Vykonávanie servisných prác a Odborných prehliadok a skúšok VTZ určuje Vyhl. MPSVaR 508/2009 Z.z. Slovenskej republiky a príslušné zákony, vyhlášky, STN a EN normy a predpisy pre dané VTZ.

Výkon servisu, odbornej prehliadky – skúšky / OP a OS / je prevádzkovateľ VTZ plynových povinný zabezpečiť v predpísaných termínoch podľa Vyhl.508/2009 Zb.z. / §8 /, odborným pracovníkom / §16 / pre výkon Odbornej prehliadky a skúšky plynových zariadení a pracovníkom na opravy / §18 / plynových a § 22-23 elektrických zariadení. Uvedené služby Vám realizujeme vlastnými zamestnancami – Odbornými pracovníkmi VTZ / revíznymi technikmi / a pracovníkmi na opravy plynových zariadení s ich platnými a aktualizovanými osvedčeniami resp. oprávneniami firmy STYK SERVIS pre práce na plynových, tlakových a elektrických vyhradených technických zariadeniach vydanými Technickou inšpekciou SR.

Termíny výkonov odborných prehliadok a skúšok technických zariadení plynových, podľa zaradenia:

Servis a údržba plynových zariadení podľa MPP a predpisov výrobcu max 1 x rok
Odborná prehliadka / OP / PZ sk. Ah / výkon nad 500 kW / 1 x 6 mesiacov
Odborná skúška / OS / PZ sk. Ah / výkon nad 500 kW / 1 x 3 roky
Odborná prehliadka PZ sk. Bh / výkon 5 – 500 kW / 1 x rok
Odborná skúška PZ sk. Bh / výkon 5 - 500 kW / 1 x 3 roky
Meranie emisií a spalín s protokolom plynových zariadení pri servise, OP a OS
Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu Af, Bf 1 x rok
Odborná skúška regulačnej stanice plynu Af, Bf  1 x 2 resp.3 roky
Odborná prehliadka plynovodu sk. Ag , Bg 1 x 1 resp. 3 roky
Odborná skúška plynovodu sk. Ag , Bg  1 x 5 resp. 6 rokov

Následne Vám ponúkame vykonávanie prehliadok a skúšok:

Odborná prehliadka dymovodu – komínov Vyhl. 401 / 2007 Zb.z.
Odborná skúška elektro, bleskozvod, MaR Vyhl. 508/2009 Zb.z.
Odborná prehliadka tlakových nádob a NTK Vyhl. 25 / 1986 Zb.z.

Firma STYK SERVIS, s.r.o., Banská Bystrica Vám ďalej ponúka:

 • pravidelný servis atmosferických plynových kotlov a plynových a olejových pretlakových horákov v celom rozsahu.
 • odborné prehliadky a odborné skúšky / OP a OS / revízií na VTZ celom rozsahu plynových zariadení
 • plynárenské, vodoinštalačné a kúrenárske práce, generálne opravy kotlov -zváranie, výmurovky v plnom rozsahu
 • servis a revízie plynových zariadení Sk. e,f,g , v správe Slovenského banského úradu
 • servis a revízna činnosť v objektoch Ministerstva obrany Slovenskej republiky – plyn, elektrozariadenia, tlakové zariadenia
 • opravy, rekonštrukcie , dodanie a montáž VTZ resp. práce a technickú pomoc podľa Vašich požiadaviek
 • technickú pomoc a zabezpečenie Úradných skúšok – Technická inšpekcia SR resp. TUV Slovakia VTZ Sk. “A“
 • vypracovanie harmonogramu OP a OS VTZ na 6 rokov pre Vašu prevádzku
 • vypracovanie Revíznych kníh a Sprievodných technických dokumentácií VTZ
 • vypracovanie Miestnych prevádzkových predpisov /MPP/ a Prevádzkových denníkov pre prevádzky VTZ
 • projekčnú činnosť v oblasti plyn, voda, vykurovanie
 • školenie a aktualizačnú prípravu obsluhy pre práce na VTZ
 • dodanie , opravy a servis pekárskych a gastronomických zariadení, sústružnícke a kovoobrábacie práce
 • veľkoobchodnú a maloobchodnú predajňu priemyselného tovaru plyn voda kúrenie

MERACIE PRÍSTROJE – ANALYZÁTORY SPALÍN STYK SERVIS Banská Bystrica

Určené pre výkon Odborných prehliadok a skúšok / revízií / VTZ Skupiny Ah a Bh – zariadení na spotrebu spaľovaní plynov, v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR 509/2009 Zb.z. § 16 2.e a Zákona 142/2000 Zb.z. o metrológií.